พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร)


 
เกิด ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕
พรรษา ๕๙
มรณภาพ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดบ้านใหม่
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศศ.ม.(กิตติ์), ศษ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 1,386

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวรธรรมานุสิฐ มีนามเดิมว่า สมบูรณ์ เชื้อเขียว เกิดเมื่อวันเสาร์ ที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายกู้ เชื้อเขียว มารดาชื่อ นางจันทร์ เชื้อเขียว หมู่ที่ ๖ บ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ พัทธสีมา วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูนิเวศธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ณ พัทธสีมา วัดบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี พระครูนิเวศธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาบริบูรณ์ จาก โรงเรียนประชาบาลบ้านใหม่ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านใหม่


ความชำนาญ

นวกรรมออกแบบกุฏิ
พิมพ์ดีด
เทศน์มหาชาติ สำนวนล้านนา


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับถวายปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากวิทยาลัยทองสุข
----
พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง จากศูนย์โรงเรียนประชาราษฎร์ของวัดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับรางวัลบุคคลตัวอย่าง จากคณะกรรมการประถมศึกษาอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับโล่รางวัลคนดีศรีเมืองวัง จากนายอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในพระพุทธศาสนา จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับประทานประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนา สาขาศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากสำนักศิลปากร ที่ ๗ ในด้านการจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้รับประทานโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ เจ้าอาวาสวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี๒๕๕๐ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จากสมเด็จพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้และป่าชุมชน จากอธิบดีกรมป่าไม้
พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ วัดส่งเสริมศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาวัด จากกองทัพภาค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๑๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๒๐ - ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๒๙ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๒  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๔  เป็น พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองอำเภอวังเหนือ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๒  เป็น ครูพระสอนพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๖๔  เป็น ผู้จัดการโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๔  เป็น ประธานศูนย์ปริยัติศึกษาประจำอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๖๔  เป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวังเหนือวิทยา
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๖๔  เป็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระธรรมทูตสายที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๔  เป็น หัวหน้าพระธรรมทูตประจำอำเภอวังเหนือ

มรณกาล


     พระครูวรธรรมานุสิฐ (สมบูรณ์ ธมฺมวโร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระเทพวิสุทธิโสภณ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง วัดเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูวรธรรมานุสิฐ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวรธรรมานุสิฐ

ผู้แนะนำข้อมูล


นพพล ใจจันทร์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook