พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ ,รศ.ดร.)


 
เกิด ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๑
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ., อ.ม., ปร.ด., พธ.ด.


VIEW : 13,262

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรมุนี วิ. มีนามเดิมว่า บุญชิต สุดโปร่ง เกิดเมื่อวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๑ ตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อ นายอินทร์ สุดโปร่ง มารดาชื่อ นางที สุดโปร่ง 


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดศิริธรรมิกาวาส ตำบลโคกศรี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูสิริสารธรรม (เหลา ปญฺญาธโร) เป็นพระอุปัฌชาย์

     บรรพชา (ครั้งที่ ๒ ตามธรรมเนียมวัด) เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยมี พระธรรมปัญญาบดี (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร ป.ธ.๕) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ป.ธ.๘) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระพิมลธรรม วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัฌชาย์ พระธรรมวิสุทธาจาย์ (เหล่ว สุมโน ป.ธ.๕) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชสารเวที วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นพระกรรมวาจารย์ พระธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙) เมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพสิทธิมุนี วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านบึงเนียม จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๑๗ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดวุฒาราม สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา (พธ.บ.) เกียรตินิยม คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (อ.ม.) มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (ปร.ด.) มหาวิทยาลัยมหิดล พุทธศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ "The ๒nd World Buddhist Outstanding Leader Award" องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น รักษาการเจ้าคณะเขตพญาไท
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น เจ้าคณะเขตพญาไท
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานคณะกรรมการบริหารงานเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการกุศล ในพระอุโบสถวัดมหาธาตุประจำวันพระและวันอาทิตย์
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าคณะเขตพระนคร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักวัดวุฒาราม จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวา
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบสนามหลวงแผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น เลขานุการมหาวิทยาลัย แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม มหาธาตุวิทยาลัย แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์ มหาวิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เลขานุการมหาธาตุวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม มหาธาตุวิทยาลัย แผนกบาลี (เปรียญเอก)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น คณะกรรมการร่างหลักสูตรการจัดการการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในหลักสูตรการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น คณะกรรมการร่าง หลักสูตรการจัดการการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น คณะกรรมการร่าง หลักสูตรวิชาการบริหารจิตเจริญปัญญา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น รองผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้อำนวยการมหาธาตุวิทยาลัย แผนกบาลี
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น กรรมการกองพระอภิธรรมปิฎก ในการพิจารณาตรวจต้นฉบับและจัดพิมพ์พระ ไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ๖๐ ปี ตามมติมหาเถร สมาคม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักวัดมหาธาตุ
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น กรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น รองประธานดำเนินงานโครงการฝึกอบรมพระธรรมทูต สายต่างประเทศ มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น กรรมการมูลนิธิสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาพระ สังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑” รุ่นที่ ๑ ภาคปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติธรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องใน งานวันอาสาฬหบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกพระกัมมัฏฐานพระสังฆาธิการผู้เข้า อบรมความรู้หน้าที่พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสังฆ์ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ประธานโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระนวกะ เขตพญาไท เขต บางกะปิ ประจำปี ๒๕๔๗ ณ วัดอุทัยธาราม (วัดบางกะปิ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐานพระสังฆาธิการผู้เข้า รับการฝึกอบรมความรู้หน้าที่พระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ประจำปี ๒๕๔๗
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาพระสังฆาธิการคณะสงฆ์ภาค ๑” รุ่นที่ ๒ ภาคปฏิบัติ
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมวิปัสสนาจารย์กัมมัฏฐานแก่พระนวกะ ตามเขตและอำเภอต่างๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น ประธานโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระนวกะ เขตพญาไท – เขต บางกะปิ ประจำปี ๒๕๔๘ ณ วัดอุทัยธาราม (วัดบางกะปิ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการอบรมพระกัมมัฏฐานพระสังฆาธิการผู้เข้า รับการฝึกอบรมความรู้หน้าที่พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ ประจำ ปี ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระธรรมทูต สายที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์ ในโครงการฝึกอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานแก่พระนวกะ ตาม เขตและอำเภอต่างๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น หัวหน้าหนกลาง ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ภาค ๑ วิ. กองการวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ใน พระสังฆราชูปภัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น หัวหน้าพระวิปัสสนาจารย์โครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๑ ของศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา แห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ใหญ่ พระอาจารย์ใหญ่ ฝ่ายวิปัสสนาธุระกองการวิปัสสนาธุระแห่ง ประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระวิปัสสนาจารย์ ตามหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระศรีวรญาณ [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชสิทธิมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพวิสุทธิมุนี วิปัสสนาวิธีวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมวชิรมุนี ศรีวิปัสสนาคณาจารย์ ไพศาลศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [6]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์วิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๘
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๙
6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๙ ข, ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประวัติพระอาจารย์พระราชสิทธิมุนี วิ.

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสหรัฐ ธีรายโน : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook