พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๔๗
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ., M.A.

ชาติภูมิ


     พระเทพปริยัติวิมล มีนามเดิมว่า แสวง ลูกอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ เชื่อม โยมมารดาชื่อ เสมอ ลูกอินทร์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี (ครั้งแรก) ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ ๑๕ ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook