พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระเทพดิลก (วัชรพันธ์ นนฺทิโย ป.ธ.๗)


 
เกิด ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๙
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, ศน.บ., M.A.


VIEW : 7,914

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพดิลก มีนามเดิมว่า วัชรพันธ์ ลาเสือ เกิดเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ที่ ๖ บ้านโนนข่า ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น บิดา นายจันทร์ ลาเสือ มารดา นางหวัน ลาเสือ


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีวอก ณ วัดสระจันทราวาส อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมี พระครูอนุโยคธรรมภาณ (เหลา จุนโท) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ตรงกับวันจันทร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง ณ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฺฐายี) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระเทพมงคลปัญญาจารย์ (บุญมั่น มนฺตาสโย) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระโศภนปัญญาจารย์ (บุญโฮม โสภโณ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๗ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๒๑ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยไมซอร์ สาธารณรัฐอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประเภทส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น หัวหน้าองค์การศึกษาวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น หัวหน้าองค์การปกครองวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๙ (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น กรรมการบริหารคณะธรรมยุต
 เจ้าคณะภาค ๙ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ครูสอนปริยัติธรรมวัดปทุมวนาราม
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวชิรมกุฎ
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น อาจารย์สอนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการวิทยาเขต
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น คณะกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ฝ่ายกิจการนักศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระสังฆาธิการคณะธรรมยุต รูปที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองประธานกรรมการบริหารสำนักเรียนวัดปทุมวนาราม รูปที่ ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวัชรธรรมโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอริยเมธี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพดิลก สุธีธรรมสาธก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพดิลก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๙ (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๕๕ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้แนะนำข้อมูล


Anuwat Sompong


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook