พระธรรมวชิรสุธี (ทองดี ฐิตายุโก) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรสุธี (ทองดี ฐิตายุโก)


 
เกิด ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๗๐
วัด วัดอาวุธวิกสิตาราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.ม.(กิตติ์), พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 8,292

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรสุธี มีนามเดิมว่า ทองดี สู่เสน เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ บิดานายแก้ว สู่เสน มารดานางแสน สู่เสน ณ บ้านมะพริก ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ ณ วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระครูคัมภีรวุฒาจารย์ (หนู คมฺภีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระศรีธรรมวงศาจารย์ วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสังวรศีลขันธ์ วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกานิล วัดสุทัศนาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๐๘ สำเร็จ ม.ศ.๓


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
----
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลเสมาธรรมจักร สาขาส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับรางวัลวัดพัฒนาตัวอย่าง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านการศึกษา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น กรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ประธานกรรมการบริหารวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามัคคีสุทธาวาส
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ) [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมประจำวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบในสำนักศึกษาวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น ผู้อำนวยการสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๕  เป็น ประธานอำนวยการศึกษาสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าสำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม (พระอารามหลวง)

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น กรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระสิทธิสารโสภณ (สงวน โฆสโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูธรรมศาสนอุโฆษ ฐานานุกรมใน พระพรหมมุนี (สนั่น จนฺทปชฺโชโต ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดนรนาถสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูคุณสารสาทร
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลธรรมวัฒน์ [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิมล โสภณวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัติวิมล โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรสุธี ศรีพุทธพยากรณ์ สุนทรปริยัติวรกิจ พิพิธศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๕๙ รูป ๑. พระเทพวินยาภรณ์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
facebook Post Hotnews
www.dld.go.th


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook