พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑
พรรษา ๕๖
วัด วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 12,280

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพญาณวิศิษฏ์ มีนามเดิมว่า ชัยทวี ปัญเศษ เกิดเมื่อวันจันทร์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒
พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๓ ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต กิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน จากสถาบันราชภัฏสกลนคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลพระธาตุทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะแขวงปทุมวัน (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะเขตปทุมวัน - ห้วยขวาง - วัฒนา (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม [2]
 รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระยายัง

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูปลัดวิริยวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิสุทธิญาณสุนทร
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณเวที [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชบัณฑิต วิจิตรธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ นวกิจจกัมมการี สุธีปริยัตยาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม [จำนวน ๒๐ รูป ๑. สมเด็จพระวันรัต ฯลฯ], เล่ม ๑๓๘, ตอนพิเศษ ๓๐๓ ง, ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๘, ตอนที่ ๒๑๓ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๔, หน้า ๖
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๗
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนวัดไผ่ดำ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook