พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมวชิรคณี (แผ่ว ปรกฺกโม ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๕ ปี
อุปสมบท ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๔
วัด วัดเทพธิดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 5,432

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระธรรมวชิรคณี มีนามเดิมว่า แผ่ว ตุ้มทอง เกิดวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหลุมข้าว อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ ณ วัดใหม่สุนทร ตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา มี พระครูพินิจยติกรรม (เจ้าคณะอำเภอโนนสูง) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ วัดพลับ ตำบลในเมือง อำเภอเมือนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มี พระครูศีลสารวิสุทธิ์ (เจ้าคณะอำเภอเมือง) วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็น พระอุปัชฌาย์ พระครูวิโรจน์ธรรมสุธีร์ วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือนครราชสีมา จังหวันครราชสีมา เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระสมุห์หน่วย วัดพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมือนครราชสีมา จังหวันครราชสีมา เป็น พระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑ [1]
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติเมธี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธิเมธี ศีลาจารนิวิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวชิรคณี คัมภีรญาณวิมล โสภณศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วัดเทพธิดารามวรวิหาร เจ้าอาวาสวัดเทพธิดาราม วรวิหาร พระเทพวิสุทธิเมธี (แผ่ว ปรกฺกโม) ป.ธ. ๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook