พระเทพวราลังการ (เสงี่ยม นนฺทากโร) | พระสังฆาธิการ

พระเทพวราลังการ (เสงี่ยม นนฺทากโร)


 
เกิด ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๕
วัด วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 5,756

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระครูสังฆวิจิตร
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูบรรณวัตร
พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวิมลสรสิทธิ์
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลศีลาจาร [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารเวที ปรีชาศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราลังการ ศีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๒๖๓ ง, ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๘, หน้า ๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาเถรสมาคม เสนอแต่งตั้ง พระเทพวราลังการ วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต)
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๖๖
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขออนุมัติให้ พระเทพวราลังการ รองเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธรรมยุต) ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ๓ ปี เฉพาะกรณี


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook