พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป) | พระสังฆาธิการ

พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป ,ดร.)


 
เกิด ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕
อายุ ๖๑ ปี
อุปสมบท ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พรรษา ๓๖
วัด วัดป่ามะไฟ
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ศน.บ., ศษ.ม., ศษ.ด.


VIEW : 1,917

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูภาวนาธรรมธารี มีนามเดิมว่า สัมพันธ์ นิศามณีรัตน์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ วัน ๕ ฯ ๓ ค่ำ ปี ขาล บิดา นายเสรี มารดา นางสุชนีย์ นิศามณีรัตน์ บ้านเลขที่ ๘๑๒/๓๗ ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ วัน ๖ ฯ ๔ ค่ำ ปี เถาะ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๐ วัน ๖ ฯ ๔ ค่ำ ปี เถาะ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี พระครูอุทัยธรรมธารี (เส็ง สุขิโต) วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวชิรกัลยาณคุณ วัดท้าวอู่ทอง ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์ชด วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๒๓ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดสังเวช อำเภอพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (ศน.บ.) วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศสานา สาขาส่งเสริมการปฏิบัติธรรม (เสมาธรรมจักร)
พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นเฉลิมพระเกียรติฯ
พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ (ด้านศาสนา)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
 พระอุปัชฌาย์
 เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี

ฝ่ายการศึกษา

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดป่ามะไฟ (ของกรมการศาสนา)

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูภาวนาธรรมธารี

ที่มา


วัดป่ามะไฟ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook