พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปัญญากวี (บรรจง กลฺลิโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๘
วัด วัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ., M.A.


VIEW : 5,499

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปัญญากวี มีนามเดิมว่า บรรจง เขียวหวาน เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ ณ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี พระปฐมนคราจารย์ (วงศ์ โอวาทตวณฺโณ) วัดเสน่หา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม ราชวรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช(จวน อุฎฐายีมหาเถร) เมื่อครั้งดำรงสมณศักด์ที่ พระศาสนโศภณ เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)
พ.ศ. ๒๔๙๒ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ จังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมกุฎกษัตริยาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น เลขานุการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เลขานุการในองค์สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการบริหารวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็น เจ้าคณะแขวงเทพศิรินทร์ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ

ฝ่ายการศึกษา

กรรมการร่างหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ผู้จัดการโรงเรียนวชิรมกุฎ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กรรมการจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จังหวัดชลบุรีและโรงเรียนธัมมสิริศึกษา จังหวัดนนทบุรี
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขต มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัพระนครศรีอยุธยา

งานเผยแผ่

กรรมการอบรมธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการมูลนิธิ ก.ศ.ม
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม (ก.ศ.ม.)
กรรมการผู้จัดการนิตยสารรายเดือน ศุภมิตร มูลนิธิ ก.ศ.ม.
กรรมการร่างระเบียบพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
กรรมการอบรมพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติสารมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปัญญากวี ศรีปริยัติวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญากวี ศรีปฏิภาณธรรมสาธก คุณดิลกภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๒๒๙ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook