พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) | พระสังฆาธิการ

พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน)


 
อายุ ๖๖ ปี
พรรษา ๔๕
มรณภาพ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดหนองจรเข้
ท้องที่ ปราจีนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,839

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [2]
 เจ้าอาวาสวัดหนองจรเข้
 เจ้าคณะอำเภอจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธ)

มรณกาล


     พระปราจีนมุนี วิ. (ประวิทย์ อกิญฺจโน) มรณภาพ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. สิริรวมอายุ ๖๖ ปี พรรษา ๔๕

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระครูสังฆกิจโสภณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระปราจีนมุนี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระปราจีนมุนี วัดหนองจรเข้ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี - สระแก้ว (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๓


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook