พระราชศีลาจาร (บรรทม ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชศีลาจาร (บรรทม ฐิตปญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๗๒
วัด วัดทัศนารุณสุนทริการาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,425

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๒๓  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น พระวินยาธิการประจำเขตพญาไท

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีปัญญากร
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระมงคลบัณฑิต [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลาจาร ไพศาลวุฒิคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook