พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิริยาภรณ์ (เฉลิม อาจาโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๖
อายุ ๘๐ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
พรรษา ๕๗
วัด วัดคณิกาผล
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 2,643

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคณิกาผล
 เจ้าคณะเขตคลองสามวา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ที่ พระครูศรีปริยัตยาภิวัฒน์
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะแขวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะเขต ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุนทรกิจโสภณ [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยาภรณ์ สุนทรธรรมสโมทาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๑๕ ข, ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๓๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook