พระครูวิธานสุวรรณากร (บุญเลิศ สุทฺธาโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิธานสุวรรณากร (บุญเลิศ สุทฺธาโส)


 
เกิด ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พรรษา ๒๗
วัด วัดกกเต็น
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 334

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวิธานสุวรรณากร มีนามเดิมว่า บุญเลิศ สระทองจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ บ้านเลขที่ ๗๓ หมู่ ๑๑ ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นบุตรของ นายทองใบ สระทองจันทร์ นางกัลยา สระทองจันทร์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ณ วัดทับผึ้ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัด สุพรรณบุรี โดยมี พระครูวิสิฐสุวรรณภูมิ วัดทับผึ้ง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดกกเต็น
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑

สมณศักดิ์


๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสมุห์ ฐานานุกรมใน พระธรรมพุทธิมงคล วัดป่าเลยก์วรวิหาร
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูวิธานสุวรรณากร [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook