พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖
อายุ ๘๙ ปี
อุปสมบท ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดเฉลิมพระเกียรติ วรวิหาร
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗, พธ.ด.


VIEW : 11,309

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระพรหมวัชรจริยาจารย์ มีนามเดิมว่า สาย ศรีมงคล เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๑ ปีระกา โยมบิดา นายฉุย ศรีมงคล โยมมารดา นางปร่ำ ศรีมงคล หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ณ วัดท่าไทร ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูจอน ธมฺมธโร วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย ณ วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี พระราชวรนายก (จรูญ จงฺกโม ป.ธ.๕) ครั้ง ดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปิฎกคุณาภรณ์ วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๔๘๘ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนประชาบาล วัดท่าทราย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๔๙๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดนครนายก
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนคณะจังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดบางแพรกเหนือ
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี

ฝ่ายการศึกษา

ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง
ที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง

มรณกาล


     พระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๒๒.๐๐ น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร สิริรวมอายุได้ ๘๙ ปี ๙ เดือน ๖ วัน พรรษา ๖๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอมรเวที [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชกิตติโมลี ศรีพิพัฒนวิสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ พิศาลนนทบุรีวรนายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ธรรมิกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกิตติมุนี ศรีพัฒนโกศล โสภณธรรมธาดา ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมวัชรจริยาจารย์ ไพศาลวรกิจการี ศรีพิพัฒนโกศล โสภณธรรมดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๖๓ ง, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๑
5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๖ รูป ๑. พระพรหมจริยาจารย์ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๔๘ ข, ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ประวัติเจ้าอาวาส
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ภิเดช อัชนกุล. (๒๕๔๓). ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดนครนายก. กรุงเทพมหานคร : หจก. โปร พริ้นท์ แอนด์ ดีไซน์. หน้า๓๒-๓๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook