พระครูวิสิฐบุญสาร (เฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิสิฐบุญสาร (เฉลิมพล อชิโต ป.ธ.๕)


 
วัด วัดโคกหิรัญ
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕, พธ.ม.


VIEW : 583

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกหิรัญ
 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอบางบาล

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิสิฐบุญสาร [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๐๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook