พระครูกิตติสุตวัฒน์ (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูกิตติสุตวัฒน์ (กิตติศักดิ์ กิตฺติวฑฺฒโน ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
พรรษา ๒๘
วัด วัดอมรินทราราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 1,159

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูกิตติสุตวัฒน์ มีนามเดิมว่า กิตติศักดิ์ จันตะนา เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดระฆังโฆสิตาราม
เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) รุ่นที่ ๖๒ วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.ม.) วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอมรินทรารามวรวิหาร [1]
 เลขานุการเจ้าคณะเขตประเวศ - สะพานสูง

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูกิตติสุตวัฒน์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook