พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพปฏิภาณวาที (สุนทร ญาณสุนฺทโร ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐
อายุ ๖๗ ปี
อุปสมบท ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๖
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.ม., พธ.ด.(กิตติ์), ศน.ด.(กิตติ์)


VIEW : 4,596

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปฏิภาณวาที มีนามเดิมว่า สุนทร เลิกเกสตร เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ บ้านเลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ วัดเจ้าเจ็ดนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูเขมาภิรัต วัดเจ้าเจ็ดนอก อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระญาณโพธิ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปริยัติวงศาจารย์ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธรรมนิเทศ (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ได้รับถวายปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
 เจ้าคณะเขตดุสิต

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยแม่กองธรรมสนามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระพิพิธธรรมสุนทร [1]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิจิตรปฏิภาณ วิศาลธรรมโฆสิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปฏิภาณวาที สุรภาณีพุทธิปัญญาวิกรม อุดมธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๙, ตอนที่ ๑๐๑ ง, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๓๕, หน้า ๑๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๑๗ ข, ๑๕ กันยายน ๒๕๔๗, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๒
wikipedia


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook