พระเมธีวชิราภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเมธีวชิราภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)


 
อายุ ๕๐ ปี
พรรษา ๓๑
วัด วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ท้องที่ นครศรีธรรมราช
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.ด.


VIEW : 2,835

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศน.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) [2][3]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูสิริธรรมาภิรัต
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีวชิราภิรัต [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูสิริธรรมาภิรัต ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook