พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระเมธาธรรมรส (นิรันดร์ ชุตินฺธโร ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๕๒
วัด วัดมัชฌิมาวาส
ท้องที่ สงขลา
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศน.บ.


VIEW : 1,839

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ) [1]

สมณศักดิ์


เป็น พระครูปลัดสุวัฒนปัญญาคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธาธรรมรส [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธรรมยุต)
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook