พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) | พระสังฆาธิการ

พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก)


 
เกิด ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดแก้วโกรวาราม
ท้องที่ กระบี่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,174

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระปัญญาวุธธรรมคณี มีนาม​เดิมว่า​ บริสุทธิ์​ ทิพย์​แก้​ว เกิดเมื่อวันที่ ​ ๑​ มิถุนายน​ พ.ศ. ๒๔​๗​๙ ณ ​ บ้าน​หินเพลิง ตำบลคลอง​พบ อำเภอคลอง​ท่อม จังหวัดกระบี่ บิดา​ มารดา​ นาย​ยก นางด้วง ทิพย์​แก้ว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่​ ๒๕ กรกฎาคม​ พ.ส. ๒๕​๐​๑ ณ วัด​นาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยมี พระ​ครู​อรรถ​สารสุนทร (รอด)​ วัด​นาวง เป็นพระ​อุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๑  เป็น เจ้า​คณะ​อำ​เภอ​เมืองกระบี่
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๗  เป็น เจ้า​คณะ​จังหวัด​กระบี่
พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกระบี่

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกระบี่ แห่งที่ ๑ [1]

มรณกาล


     พระปัญญาวุธธรรมคณี (บริสุทธิ์ ขนฺติโก) ​มรณภาพ​ เมื่อ​วันที่​ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.​ ๒๕​๖๔ ณ วัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง จังหวัดกระบี่ สิริอายุ​ ๘๖ ปี พรรษา​ ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูอาวุธบุรารักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปัญญาวุธธรรมคณี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๕, ตอนที่ ๒๔ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๖๑

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook