พระวชิรศาสนคุณ (พวน ชุตินฺธโร) | พระสังฆาธิการ

พระวชิรศาสนคุณ (พวน ชุตินฺธโร)


 
อายุ ๖๕ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดเนินแสงทอง
ท้องที่ บึงกาฬ
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 1,455

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ [1][2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดเนินแสงทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูประโชติธรรมคุณ
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวชิรศาสนคุณ [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูประโชติธรรมคุณ ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธรรมยุต)
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันศุกร์ ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๑


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook