พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชญาณปรีชา (สมจิตต์ อธิจิตฺโต ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๐ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศศ.ด.


VIEW : 5,186

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๒๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ) [1]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นเอกของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูวิสุทธิธรรมภาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ [2]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๘
3. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๑๒
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๙๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook