พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชวรญาณโสภณ (ชุบ เขมงฺกโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๗
วัด วัดธาตุทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 4,602

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๐๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ - ชัยนาท (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง (วัดราษฎร์)
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิสุทธิเขมากร
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนมงคลโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรญาณโสภณ โกศลวิหารกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๓๐
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๐ ข, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๒๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook