พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระวิมลญาณมุนี (บุญชื่น ฐิตธมฺโม)


 
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๓
พรรษา ๖๓
วัด วัดลี
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 2,219

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวิมลญาณมุนี มีนามเดิมว่า เมืองชื่อ เสมอเชื้อ เป็นบุตรคนที่ ๓ ในพี่น้อง ๗ คน ของ พ่อมืด แม่ปัน เสมอเชื้อ


บรรพชา-อุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดเมืองชุม โดยมี พระครูขันตยาลังการ เป็นพระอุปัชฌาย์
     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ณ วัดเมืองชุม โดยมี พระครูขันตายลังการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาสะอาด ปญฺญาสิริ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาอุดม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ฐิตฺธมฺโม


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)
พ.ศ. ๒๔๙๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๔๙๙ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดลี
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น รองเจ้าคณะตำบลเวียง
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา [1]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพะเยา

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระธรรมทูตประจำอำเภอเมืองพะเยา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูอนุรักษ์บุรานันท์
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลญาณมุนี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูอนุรักษ์บุรานันท์ วัดลี ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๗

ผู้แนะนำข้อมูล


สามเณรวรฤทธิ์ เขื่อนคำป้อ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook