พระครูสุวรรณธีรวงศ์ (ทองดี ธีรวํโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุวรรณธีรวงศ์ (ทองดี ธีรวํโส)


 
เกิด ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๔
วัด วัดสระกระโจม
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 411

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูสุวรรณธีรวงศ์ มีนามเดิมว่า ทองดี ตาดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๑ ณ บ้านเลขที่ ๒๕๓ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี บิดา นายเอี่ยม ตาดี มารดา นางแพ ตาดี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๒ ค่ำ เดือน ๖ ปี มะโรง ณ วัดดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระสิรินันทเมธี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทองคำ อินฺทปญฺโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระจำรงค์ จตฺตสลฺโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกหม้อ
พ.ศ. ๒๕๓๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดดอนเจดีย์ สำนักเรียน คณะจังหวัดสุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ ฯ สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.บ.) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการวัดป่าเลไลย์ ฯ สุพรรณบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดหนองกะดวง
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น เจ้าคณะตำบลดอนเจดีย์
พ.ศ. ๒๕๕๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสระกระโจม
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระกระโจม
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูสมุห์
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุวรรณธีรวงศ์
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

ที่มา


ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศคณะสงฆ์ภาค ๑๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook