พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)


 
เกิด ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
พรรษา ๒๒
วัด วัดแค
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., M.P.A.


VIEW : 1,110

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูไพศาลธรรมวงศ์ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ แสงอ่อน เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บิดาชื่อ นายนรินทร์ แสงอ่อน มารดาชื่อ นางมาลัย แสงอ่อน บ้านเลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ วัดโมกข์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูธรรมวิธานปรีชา วัดแค ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาสมโภชน์ กุสโล วัดแค ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดปรีชา อหึสโก วัดโมกข์ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประชานาถ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๓๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนประชานาถ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (พธ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๓ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดแค
 เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูปลัดธรรมวงศานุวัตร ฐานานุกรมใน พระธรรมวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาสวัดกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูไพศาลธรรมวงศ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook