พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ)


 
เกิด ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๔
มรณภาพ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดมหาธาตุ
ท้องที่ เพชรบูรณ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,287

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง [2]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ [3]
 รองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระพิศาลพัชรกิจ (ชูชาติ ชุติปญฺโญ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ ๗๔ ปี พรรษา ๕๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพัชรธรรมโสภิต
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิศาลพัชรกิจ [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระพิศาลพัชรกิจ วัดมหาธาตุ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระพิศาลพัชรกิจ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์
3. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๓ วันอังคาร ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๙

ผู้แนะนำข้อมูล


ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook