พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต) | พระสังฆาธิการ

พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต ,ดร.)


 
เกิด ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
พรรษา ๔๙
วัด วัดใหญ่สุวรรณาราม วรวิหาร
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 2,790

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูวัชรสุวรรณาทร มีนามเดิมว่า ลูกชุบ เกตุเขียว เกิดเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ บิดา - มารดา ชื่อ นายคุต - นางผ่อน เกตุเขียว พื้นเพเดิมเป็นชาวตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ณ วัดปากน้ำ ตำบลบางจาน โดยมี พระครูสิริวัชรกิจ (แป๊ะ) วัดดอนผิงแดด ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (พธ.บ.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
 เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยงฆ์เพชรบุรี ฝ่ายวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวัชรสุวรรณาทร

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม พระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวัชรสุวรรณาทร ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามพระอารามหลวง จังหวัดเพชรบุรี

ผู้แนะนำข้อมูล


พระคงศักดิ์ ปญฺญาสกฺโก : ส่งรูป
วรพงศ์ สีชาวงค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook