พระวิมลวชิราภรณ์ (สมบูรณ์ กนฺตสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระวิมลวชิราภรณ์ (สมบูรณ์ กนฺตสีโล)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๓
วัด วัดนิคมสโมสร
ท้องที่ พังงา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 3,224

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอท้ายเหมือง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพังงา [1]
 เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูวิสิฐศาสนการ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิมลวชิราภรณ์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวิสิฐศาสนการ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพังงา
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๐
facebook Tamnoon Wannawichaikul


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook