พระโสภณวชิรนายก (จวง จนฺทลาโภ) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณวชิรนายก (จวง จนฺทลาโภ)


 
อายุ ๘๐ ปี
พรรษา ๕๖
วัด วัดควนนอก
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,415

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอปะนาเระ
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี [3]
 เจ้าอาวาสวัดควนนอก

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูพินิจสมณการ
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณวชิรนายก [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูพินิจสมณการ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
3. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูพินิจสมณการ วัดควนนอก จังหวัดปัตตานี ให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๙๑ รูป ๑. พระเทพวิมลโมลี ฯลฯ], เล่ม ๑๔๐, ตอนที่ ๒๗ ข, ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖, หน้า ๑๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook