พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระราชสุตาภรณ์ (ประศักดิ์ อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
เกิด ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๖๔ ปี
อุปสมบท ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑
พรรษา ๔๕
วัด วัดชัยพฤกษมาลา ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 4,245

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชสุตาภรณ์ มีนามเดิมว่า ประศักดิ์ ชั่งแสง เกิดวันแรม ๑๐ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ ตรงกับวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๒ บิดาชื่อ นายประเสริฐ มารดาชื่อ นางสายหยุด บ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๓๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
พ.ศ. ๒๕๓๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะเขตสายไหม
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพรพระร่วงประสิทธิ์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวโรปการ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุตาภรณ์ สุนทรศาสนวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook