พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระวชิรธรรมวิธาน (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)


 
เกิด ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๙ ปี
อุปสมบท ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
พรรษา ๔๐
วัด วัดสุคันธาวาส
ท้องที่ สมุทรปราการ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ป.บส., พธ.บ.


VIEW : 2,100

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระวชิรธรรมวิธาน มีนามเดิมว่า สมนึก สุขมะ เกิดเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๖ ชื่อบิดา นายฉัน ชื่อมารดา นางจำนงค์ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ


บรรพชาอุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี พระครูศรีบุญญาทร วัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัด ศักดา ฐิตปุญฺโญ วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระกรรมวาจารย์ พระฉลาง นิรามโย วัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๑ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๗ โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดปากน้ำภาษีเจริญ
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


ความชำนาญ

สวดพระปาฏิโมกข์
บรรยายธรรม
สอนหนังสือ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรม และบาลี ประจำสำนักศาสนศึกษาวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๘  เป็น ประธานกรรมการอำนวยการสอบธรรม สนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ณ สนามสอบ วัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๕๔  เป็น กรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบคณะจังหวัดฯ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ประธานกรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ณ สนามสอบวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดสุคันธาวาส ทั้งแผนกธรรมและบาลีสำนักศาสนศึกษาวัดสุคันธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ประธานกรรมการโครงการนำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่พระนวกะทุกวัดในเขตอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๔  เป็น กรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบคณะจังหวัดฯ วัดพิชัยสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  เป็น กรรมการการตรวจประเมินวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบในเขต จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖  เป็น กรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบคณะจังหวัดฯ วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น กรรมการอำนวยการสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบคณะจังหวัดฯ วัดกลางวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น กรรมการอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบคณะจังหวัดฯ วัดชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

เกียรติคุณ

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน เป็นผู้อุปถัมภ์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ โดยให้ตั้งอยู่ในที่ธรณีสงฆ์กรรมสิทธิ์ของ วัดสุคันธาวาส บนเนื้อที่ ๘๖ไร่ ๖๗ ตารางวา

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน เป็นผู้อุปถัมภ์ โรงเรียนวัดสุคันธาวาส โดยให้ตั้งอยู่ในเนื้อที่ของ วัดสุคันธาวาส บนเนื้อที่ ๖ ไร่ ๓ งาน

พ.ศ. ๒๕๔๔ - ปัจจุบัน เป็นผู้อุปถัมภ์ ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดยให้ตั้งอยู่ในที่ดินของ วัดสุคันธาวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีสมุทรวาหะ
๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวชิรธรรมวิธาน [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๓๑ ข, ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๑

ผู้แนะนำข้อมูล


พัชรวัฒน์ กิตติภัทร์วรงค์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook