พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด วฑฺฒโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด วฑฺฒโน)


 
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๐
วัด วัดโบสถ์
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 508

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางคนที [1]
 เจ้าอาวาสวัดโบสถ์

สมณศักดิ์


๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๒๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook