พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (กุญช์วิสิฏฐ์ ยโสธโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ (กุญช์วิสิฏฐ์ ยโสธโร)


 
เกิด ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๖
วัด วัดอัมพวัน
ท้องที่ สิงห์บุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.บ.


VIEW : 4,599

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ มีนามเดิมว่า คธาวุฒิ ชโลปถัมภ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ บิดาชื่อ พ.ท.ประยูร ชโลปถัมภ์ มารดาชื่อ นางสุวรรณี ชโลปถัมภ์ บ้านเลขที่ ๕๑๒/๗๐๗ หมู่บ้านรัตนโกสินทร์ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี พระครูภาวนาวิสุทธิ (จรัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๒๔ สำเร็จ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอัมพวัน จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๙  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระเทพสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระธรรมสิงหบุราจารย์ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่มา


ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จังหวัดขอนแก่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook