พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ (จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ (จักรพันธ์ ขนฺตฺยาคโม ป.ธ.๓)


 
เกิด ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐
อายุ ๓๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พรรษา ๑๖
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, รป.บ., รป.ม.


VIEW : 5,743

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ มีนามเดิมว่า จักรพันธ์ ส่องแสง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๘๕ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา บิดา นายผล มารดา นางปุ๊ก นามสกุล ส่องแสง


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมี พระครูโพธิเขมคุณ วัดสันป่าพาด ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ณ วัดห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา โดยมี พระราชวิริยาภรณ์ วัดศรีอุโมงค์คำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระราชปริยัติ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูศรีวรพินิจ วัดศรีโคมคำ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบนห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ ประโยค ๑ - ๒ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๐ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. ๒๕๕๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดพิชยญาติการามวรวิหาร สำนักเรียนวัดพิชยญาติการาม
พ.ศ. ๒๕๕๘ สำเร็จ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยปทุมธานี


เกียรติคุณ


๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล คนดีต้นแบบ คุณธรรมไทย จากหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร
๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ธรรมาภิบาล ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๗ จากหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล ธรรมลักษณ์ศิลา จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับรางวัล พุทธธรรมสภา วันส่ฃเสริมพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระวันรัต
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ จากกรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม
๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล พระกินรี คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท จากหม่อมราชวงศ์ สมลาภ กิติยากร
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล คนดีของแผ่นดิน จากฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี
๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล คนดีแบบอย่างของแผ่นดิน จากท่านหญิง (หม่อมเจ้า) มาลินีมงคล ยุคล อมาตยกุล
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้รับรางวัล พระธรมจักร บุคคลผู้มีคุณธรรมแห่งปี คร้งที่ ๑ จากหม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร
๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้รับรางวัล เสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปี แห่งการสถถาปนากรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อนุวรีย์วงเวียนใหญ่ จากคุณตวงพร ทรัพย์สาคร (ผู้อำนวยการเขตคลองสาน)
พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับกิตติมศักดิ์ จากสังฆนายกะ ประเทศศรีลังกา
๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้รับรางวัล ผู้ถึงคุณประโยชน์ด้านพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๓ ถวายโดยดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับรางวัล โล่เชิดชูเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๘ ถวายโดยพล.ต.ต. โชคชัย งามวงศ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๘

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้ช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆของวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการวัดพิชยญาติการาม ดูแลการเงิน และบัญชี
พ.ศ. ๒๕๕๔  เป็น กองงานเลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ประธานที่พักสงฆ์เอกคีรีรมณียธรรม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็น กรรมการสนามหลวง แผนกธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรม ใน พระศรีสุธรรมมุนี เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูวิศิษฎ์สรการ ฐานานุกรมใน เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูอภิรักษ์ชินวงศ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒
www.phrakhruthai.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook