พระครูสุธีธรรมาภิรัต (อาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูสุธีธรรมาภิรัต (อาทิตย์ อาทิจฺโจ ป.ธ.๕)


 
อายุ ๔๖ ปี
พรรษา ๒๑
วัด วัดป่ารัชดาราม
ท้องที่ ลำพูน
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


VIEW : 1,056

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง [1]
 เจ้าอาวาสวัดป่ารัชดาราม

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสุธีธรรมาภิรัต [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระมหาอาทิตย์ อาทิจฺโจ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒๐


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook