พระครูศรีปริยัติธำรงค์ (พิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีปริยัติธำรงค์ (พิษณุ สญฺญเมโธ ป.ธ.๖)


 
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๔๐
พรรษา ๒๕
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, กศ.ม., พธ.ด.


VIEW : 898

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ณ วัดช้างทูน ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ วัดหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอน
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะเขตคลองสาน
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร [1]
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ที่ พระครูศรีปริยัติธำรงค์ [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๒

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาพิษณุ สญฺญเมโธ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook