พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร) | พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิสุนทร (สมพงษ์ กิตฺติสาโร)


 
เกิด ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๑
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑
พรรษา ๕๔
วัด วัดคลองเตยใน
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 2,376

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน
 เจ้าคณะเขตคลองเตย - วัฒนา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น พระใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสมุห์
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูปลัดปฎกวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิมลกิตติสาร
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุนทรกิจจาภิวัฒน์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิสุนทร บวรศาสนกิจวิธาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๕, ตอนที่ ๓ ข, ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๖
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๔๖


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook