พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณปริยัติเมธี (วีระ วีรญาโณ ป.ธ.๘)


 
วัด วัดนางในธัมมิการาม
ท้องที่ อ่างทอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, วท.บ., พธ.ม.


VIEW : 3,034

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
พ.ศ. ๒๕๔๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดนางในธัมมิการาม
 เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ทอง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณปริยัติเมธี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๔๓ ข, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๙
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๙


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook