พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์ ชวโร) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลกิจโกศล (เทพหิรัณย์ ชวโร)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๗
วัด วัดเทพหิรัณย์
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 4,060

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท [1]
 เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูไพศาลชัยกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลกิจโกศล [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระมงคลกิจโกศล วัดเทพหิรัณย์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๖๒


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook