พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล) | พระสังฆาธิการ

พระชัยนาทมุนี (เบิ้ม จนฺทสีโล)


 
เกิด ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๘ ปี
วัด วัดสระไม้แดง
ท้องที่ ชัยนาท
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 3,652

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
 เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท แห่งที่ ๑ [1]

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสมุห์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูศีลพัฒนชัย
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระชัยนาทมุนี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดชัยนาท
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๐

ผู้แนะนำข้อมูล


สิทธิโชค แตงอ่อน
ณัฐวุฒิ พรมเสน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook