พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ (ศิลา ธมฺมธีโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ (ศิลา ธมฺมธีโร ป.ธ.๓)


 
วัด วัดสุวรรณาราม
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 142

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ มีนามเดิมว่า ศิลา ยกดี เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ บิดาชื่อ นายพนม ยกดี มารดาชื่อ นางบุญชู ยกดี บ้านเลขที่ ๔๓ หมู่ ๙ ตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ วัดสุวรรณาราม ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูธรรมรัตนคุณ วัดโพธาราม ตําบลโพธาราม อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ ณ วัดสุวรรณาราม ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระครูวิชัยวุฒิคุณ วัดสุวรรณาราม อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิทักษ์วีรธรรม วัดสิงห์ อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูใบฎีกา จรูญ กิตติญาโณ วัดสุวรรณาราม อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเทศบาล ๔ อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียน สํานักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียน สํานักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น พระกรรมวาจาจารย์

สมณศักดิ์


๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูปฐมสุวรรณาภรณ์ [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสมณศักดิ์ตั้งพระครูสัญญาบัตร [จำนวน ๑,๒๒๗ รูป ๑. พระมหาขาบ ฯลฯ], เล่ม ๑๓๙, ตอนที่ ๕๖ ข, ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕, หน้า ๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook