พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ.๓ | พระสังฆาธิการ

พระมหาบุญยอด สุเมโธ ป.ธ.๓ ,ดร.


 
วัด วัดมัชฌันติการาม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศน.บ., M.A., ศษ.ม., Ph.D.


VIEW : 191

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาบุญยอด สุเมโธ มีนามเดิมว่า บุญยอด ต้นกันยา เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ ​​​บ้านกุดแคน ตำบลทุ่งชมพู อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นบุตรของ นายสมควร ต้นกันยา นางใบ ต้นกันยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อ​วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยมี ​ พระครูคุณสารสาทร ​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท​ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ​ณ วัดมัชฌันติการาม แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ​โดยมี พระครูคุณสารสาทร ​วัดอาวุธวิกสิตาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ ​​ พระมหาวุฒิกรณ์ กาญฺจโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ​​ พระครูธรรมศาสนโฆสิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนคณะจังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๔ สำเร็จ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๘ สำเร็จ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ. ๒๕๕๑ Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย
พ.ศ. ๒๕๕๗ Doctor of Philosophy (Ph.D.) มหาวิทยาลัยปัญจาบ ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดมัชฌันติการาม

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๘  เป็น ครูพระสอนศีลธรรมประจำโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๔ - ๒๕๔๖  เป็น ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนวัดสิริกาญจนาราม ​​​​​ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ครูใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌันติการาม

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระธรรมกถึกแสดงพระธรรมเทศนา ประจำวัดมัชฌันติการาม
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น วิทยากรบรรยายในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น พระวิปัสสนาจารย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook