พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ) | พระสังฆาธิการ

พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ)


 
เกิด ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดอรัญวาสิการาม
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 99

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูอนุศาสน์กิจจาทร มีนามเดิมว่า เขียว เพ็ชรภักดี เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ ณ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เป็นบุตรของนายทอง เพชรภักดี และนางกิ๊ม นวลศรี ครอบครัวชาวนาในจังหวัดยะลา โดยเป็นบุตรคนที่ ๓ ในจำนวนพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๗ คน ช่วงชีวิตในวัยเด็ก ท่านเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เพราะบิดาถึงแก่กรรม จึงต้องออกมาช่วยมารดาทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัว


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดนางโอ (หรือวัดบุพนิมิต ในปัจจุบัน) ตำบลแม่ลาน (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น อำเภอแม่ลาน) จังหวัดปัตตานี โดยมี พระครูมนูญสมณการ วัดพลานุภาพ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการแดง ธมฺมโชโต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการคำ ติสสโร เป็นพระอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาให้แก่พ่อท่านเขียวก่อนอุปสมบท

     หลังจากนั้นท่านจึงได้ฝึกฝนสวดมนต์บทต่าง ๆ ในเจ็ดตำนานและการสวดภาณยักษ์

     พรรษาที่ ๒ ท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสุนทรประชาราม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

     พรรษาที่ ๓ พ่อท่านเขียวได้กลับไปที่วัดนางโออีกครั้ง พร้อมกับได้ศึกษาวิชากับ ตาเลี่ยม กับฆราวาสที่เชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน รวมทั้งศึกษาสรรพวิชาต่าง ๆ จากฆราวาสอีกหลายท่าน พ่อท่านเขียวยังสอบได้นักธรรมชั้นโท แล้วยังได้รับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดนางโอ ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในเวลาต่อมา พ่อท่านเขียวเป็นคนที่รักความสันโดษ และใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มัธยัสถ์ อดออม และรักการอ่านและการศึกษาหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านกฎหมายหรือทางด้านเกษตรกรรม หรือในทางด้านทางธรรม ท่านก็ศึกษาพระปริยัติธรรม บาลีไวยากรณ์ และ นักธรรม รวมทั้งสวดมนต์พิธีต่าง ๆ

     พรรษาที่ ๕ สามารถสวดปาฏิโมกข์ได้ มีความเคร่งครัด ไม่ยึดติดในลาภยศ สรรเสริญ

     พ่อท่านเขียว กิตฺติคุโณ ได้ย้ายมาจำพรรษา ณ วัดห้วยเงาะ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในสมัยที่พ่อท่านธีร์ ลูกศิษย์ของท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๕๐๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดนางโอ

มรณกาล


     พระครูอนุศาสน์กิจจาทร (เขียว กิตฺติคุโณ) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๒๕ น. (ขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ โรงพยาบาลปัตตานี

     โดยมีกำหนดนำสรีระสังขารกลับไปบำเพ็ญกุศล ณ วัดอรัญวาสิการาม (ห้วยเงาะ) ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook