พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ | พระสังฆาธิการ

พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ


 
อุปสมบท ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พรรษา
วัด วัดประสาทบุญญาวาส
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, บธ.บ.


VIEW : 38

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร

ตำแหน่ง

งานเผยแผ่

ประธานโครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ (ฝ่ายสงฆ์)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ (ฝ่ายสงฆ์)

สมณศักดิ์


๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘ , เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูวินัยธร วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook