พระครูปลัด วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ


 
เกิด ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘
อายุ ๒๙ ปี
อุปสมบท ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
พรรษา
วัด วัดปางถ้ำ
ท้องที่ พะเยา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, บธ.บ.


VIEW : 1,638

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูปลัด วชิรวิทย์ อาทิจฺโจ มีนามเดิมว่า วชิรวิทย์ สุโรพันธุ์ เกิดวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นชาว บ้านปางถ้ำ หมู่ ๙ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เป็นบุตร ของนายศรี สุโรพันธุ์ และนางอำไพ สุโรพันธุ์ มีพี่น้องร่วมกัน ๒ คน คือ ๑.นางสาวพิมพรรณ สุโรพันธุ์ ๒.พระครูวินัยธรวชิรวิทย์ อาทิจฺโจ (สุโรพันธุ์)


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ พัทธสีมา วัดประสาทบุญญาวาส กรุงเทพมหานคร โดยมี พระมุนีอโนมคุณ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูมนูญกิจจานุยุต เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัด อุดม ธมฺมธีโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านปางถ้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (บธ.บ.) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๕๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร
พ.ศ. ๒๕๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตร


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับพิจารณาเป็นบุคคลผู้ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและการบำเพ็ญประโยชน์ ภายใต้โครงการ “อนุรักษ์ สืบสานพระพุทธศาสนาและจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์” จากสโมสรส่งเสริมศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นสากล แห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับรางวัลธรรมจักรทอง ครั้งที่ ๖ สาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น จากพุทธธรรมสภา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดปางถ้ำ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองประธานโครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาชีวิตนานาชาติรองประธานโครงการเพื่อการศึกษาและพัฒนาชีวิตนานาชาติ

งานเผยแผ่

ประธานโครงการธรรมะออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ (ฝ่ายสงฆ์)
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ (ฝ่ายสงฆ์)
พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖  เป็น ผู้เดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่วัดพุทธชยันตี รัฐยะโฮร์บาห์รู ประเทศมาเลเซีย

สมณศักดิ์


๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูวินัยธร
๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น พระครูปลัด

ผู้แนะนำข้อมูล


พระนวพล วชิรปัญฺโญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook