พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล) | พระสังฆาธิการ

พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ (ประยุธ นิมฺมโล)


 
เกิด ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒
อายุ ๗๔ ปี
อุปสมบท ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓
พรรษา ๕๓
วัด วัดบ้านฮ่าง
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 159

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ มีนามเดิมว่า ประยุธ ก๋าเหล็ก เกิดเมื่อ วันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ บิดาชื่อ นายอ้าย ก๋าเหล็ก มารดาชื่อ นางสม ก๋าเหล็ก


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ วัดป่าแหน่ง โดยมี พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๓ ณ พัทธสีมาวัดป่าแหน่ง ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง โดยมี เจ้าอธิการศรีวงศ์ รวิวํโส เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการประเสริฐ อุฏฺฐาโน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอินทร์ตา ฐานวโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านฮ่าง (ปัจจุบันคือโรงเรียนวังแก้ววิทยา)
พ.ศ. ๒๕๑๒ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๖ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๔๐ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น
พ.ศ. ๒๕๔๓ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๒๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดวัดวังมน
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น พระคู่สวดกรรมวาจาสังฆกรรม
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดบ้านฮ่าง
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าคณะตำบลทุ่งฮั้ว เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น เจ้าคณะตำบลวังแก้ว
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะตำบลวังแก้ว กิตติมศักดิ์์

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม ประจำสำนักเรียนวัดทุ่งฮั้ว

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูพิศาลพิพัฒนคุณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook