พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ (อินทร์ อินฺโท) | พระสังฆาธิการ

พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ (อินทร์ อินฺโท)


 
เกิด ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดบ้านใหม่
ท้องที่ ลำปาง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 215

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ มีนามเดิมว่า อินทร์ ลาภใหญ่ เกิดเมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๐ ณ บ้านเลขที่ ๑๐๔ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เป็นบุตรเพียงคนเดียว ของนายใจ๋ คนเที่ยง และนางแปง ลาภใหญ่


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ ณ วัดทุ่งเป้า โดยมี ครูบาก๋า ธมฺมลงกาโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งเป้า เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ พัทธสีมาวัดพระเกิด ครูบาก๋า ธมฺมลงกาโร เจ้าอาวาสวัดทุ่งเป้า เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "อินฺโท"


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านทุ่งเป้า
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดบ้านเป้า
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดศรีหลวง


ความชำนาญ

ลูกคิด
พิมพ์ดีดไทย
อักษรล้านนา
ภาษาล้านนา
การออกแบบ
ก่อสร้าง
ช่างศิลป์
สวดมนต์
สวดปาติโมกข์

การศึกษาพิเศษ

พ.ศ. ๒๕๑๖ ผ่านการอบรมโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๑๗ ผ่านการอบรมผู้จัดการโรงเรียนราษฎร์ของวัด
พ.ศ. ๒๕๒๒ ผ่านการอบรมกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๑ (นิคหกรรม)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๔๘๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๕  เป็น เจ้าคณะหมวดวังเหนือ
พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ
พ.ศ. ๒๕๐๘ - ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ กิตติมศักดิ์

ฝ่ายการศึกษา

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบ้านใหม่วิทยา (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา)
พ.ศ. ๒๔๗๑ - ๒๕๓๐  เป็น ครูสอนอักษรล้านนา ภาษาล้านนา แก่ภิกษุ สามเณร และศิษย์ วัด
พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๕๓๗  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา วัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม วัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๐ - ๒๔๘๕  เป็น ครูสอนธรรม ประจำสำนักเรียนวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๔๘๙  เป็น ผู้นำประโยคสนามหลวง เปิดสอบ ณ สนามสอบวัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๑  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบนักธรรม ชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๕๒๙  เป็น ประธานอำนวยการสอบธรรมสนามหลวง ณ วัดบ้านใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๑ - ๒๕๓๘  เป็น เจ้าสำนักศาสนศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลีวัดบ้านใหม่

มรณกาล


     พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์ มรณภาพเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๘ เวลา ๐๗.๔๕ น. ณ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ สิริอายุได้ ๘๘ พรรษา ๖๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูนิเวศน์ธรรมารักษ์
พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook