พระมหาสำเริง ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๔ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสำเริง ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๔


 
วัด วัดธาตุทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, วท.บ.


VIEW : 247

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาสำเริง ธมฺมจิตฺโต มีนามเดิมว่า สำเริง บุญหล้า เกิดเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ บิดา นายสมภาร มารดา นางบุญมี บุญหล้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ณ วัดบูรพาวัน ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูวิศิษฏ์ธรรมคุณ วัดบูรพาวัน ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ ณ วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมี พระธรรมปาโมกข์ (นพ องฺกุรปญฺโญ) วัดธาตุทอง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๘ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีผดุงพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๕๔ สำเร็จ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ผู้ช่วยเลขานุการสำนักเรียนวัดธาตุทอง
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักเรียนวัดธาตุทองที่มา


1. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๓ วันจันทร์ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook