พระครูปลัด คัมภีร์เทพ ธมฺมิโก | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด คัมภีร์เทพ ธมฺมิโก ,ดร.


 
เกิด ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒
อายุ ๔๔ ปี
อุปสมบท ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พรรษา ๑๐
วัด วัดชากพง
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., บธ.บ., พธ.ม., พธ.ด.


VIEW : 671

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ อุโบสถวัดสพานสูง จังหวัดนนทบุรี เวลา ๑๓.๔๕ น. โดยมี พระครูอมรนนทคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูอมรศุภการ อดีตเจ้าอาวาสวัดสพานสูง จังหวัดนนทบุรี เป็นพระกรรมมาวาจาจารย์ พระครูปทุมมานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๕ สำเร็จ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา (พธ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสะพานสูง
พ.ศ. ๒๕๖๔ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา (พธ.ด.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๕ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์จังหวัดระยอง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ประธานพระวิปัสสนาจารย์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ส่วนการวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร พระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓  เป็น ประธานสงฆ์ดอนรัง
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๓  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชากพง
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดชากพง

ประสบการณ์

 • พ.ศ. ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุมสอบนักธรรมศึกษา สนามหลวง
 • พ.ศ. ๒๕๕๖ นำวิปัสสนากัมมัฏฐานสู่พระนวกะ คณะสงฆ์อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ สัมมนาพระวิปัสสนาจารย์เพื่อการสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๗ พระวิปัสสนาจารย์สอนกัมมัฏฐานนิสิต โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มจร. วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ พระวิปัสสนาจารย์ โครงการอุปสมบท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน เลขานุการพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บาฬีศึกษาพุทธโฆส วิทยาเขตนครปฐม
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ ประธานพระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการโรงเรียนวิธีพุทธ ที่ประชุม ที่ พิเศษ ๐๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ อดีตประธานพระวิปัสสนาจารย์วิถีพุทธ ลาออกวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ พระสอนศีลธรรม สำนักพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำโรงเรียนวัดสพานสูง (รถไฟนุเคราะห์)
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครปฐม โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ป.บส. ปริญญาตรี ปรีญญาโท
 • พ.ศ. ๒๕๖๑ พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตส่วนกลางวังน้อย โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ป.บส. ปริญญาตรี ปริญญาโท
 • พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ คณะกรรมการพระสอนศีลธรรม พระวิทยากรกระบวนการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตส่วนกลางวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครปฐม โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ป.บส. ป.ศศ. ปริญญาตรี ปรีญญาโท และปริญญาเอก
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตส่วนกลางวังน้อย โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ พระสอนศีลธรรม สำนักพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำโรงเรียนวัดคลองชากพง ตั้งแต่ปี
 • พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน สอนกัมมัฏฐาน ที่วัดชากพง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 • พ.ศ. ๒๕๖๔ พระวิปัสสนาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร โครงการปฏิบัติธรรมนิสิต ปริญญาตรี ๑-๔
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ เลขานุการรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ คณาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน คณะกรรมการกลาง สรรหาและสรรสร้าง สถาบันสร้างชาติ NBI EEC รุ่นที่ ๓ ภาคตะวันออก หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ พระนิเทศวิถีพุทธ รุ่น ๒ โครงการการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการตรวจโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ พระวิปัสสนาจารย์ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ พระวิปัสสนาจารย์ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗ วัดสะพานสูง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการฝึกอบรมกิจกรรม สำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ ๗ วัดสะพานสูง
 • พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการโครงการ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดสะพานสูง
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐานพัฒนาวิถีพุทธ
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ประธานโครงการสร้างพระไตรปิฏก "โครงการ หนึ่งปี พ.ศ. หนึ่งชุดพระไตรปิฏก"
 • พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ พระสอนศีลธรรมแกนนำภาคกลาง รุ่นที่ ๒/๑ สำนักพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตส่วนกลางวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ คณะกรรมการพระสอนศีลธรรม แบบไฝ่เรียนรู้ Active Learning มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตส่วนกลางวังน้อย พระนครศรีอยุธยา
 • พ.ศ. ๒๕๖๐ พระวิปัสสนาจารย์และเลขานุการ โครงการกัมมัฏฐานนิสิตทุกชั้นปี พ.ศ. ปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอกระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง)

สมณศักดิ์


๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชปรีชามุนี เจ้าคณะจังหวัดเลย

ผู้แนะนำข้อมูล


พระครูปลัด คัมภีร์เทพ ธมฺมิโก


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook